HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HẢI HÒA